شيخ صنعان (Farid ud-Din Attar) pdf, epub, doc

شيخ صنعان ePub and PDF Available
من تصحيح و توضيح دكتر شفيعي رو نديده م، ولي بسيار با تصحيح و توضيح دكتر پورنامداريان و دكتر عابدي كيف كردم. منطق الطير اين دو، ارزونتر هم هست. داستان رو يه بار عادي خوندم و يه بار با آرا جوزف كمپل به صورت تطبيقي و بايد بگم ريشه هايي زيادي از ديدگاه هاي كمپل در قهرمان هزارچهره، كه سه مرحله رو در انطباق خوداگاهي با ناخودآگاهي بيان ميكنه در داستان شيخ صنعان ديده ميشه. بالتبع آرا يونگ هم قابل مشاهده هست. از نظرگاه عرفاني هم داستان به شدت جاي بحث داره و من مقاله دكترپورنامداريان در كتاب ديدار با سيمرغ به نام گذر از عقبه خوشنامي رو براي فهم بيشتر اين داستان توصيه ميكنم.

PDF, Zip, Rar - (PDF, EPUB) شيخ صنعان (Farid ud-Din Attar) e-Book

شيخ صنعان (Farid ud-Din Attar) pdf, epub, doc

شيخ صنعان PDF download from twardogora

Download links

FilenameFilesizeLibrary sourceDownload link
158816101582.epub4,7 MbFreeDocFinder
582991_158816101582.pdf0,6 MbeBooks unLimited
158816101582_[freedocfinder].doc8,2 MbFreeDocFinder
krispychain-158816101582.zip15,7 MbKrispyChain

Book info

  • Author:
  • File: 3 Mb
  • Ganre: Literature
  • Pages 0
  • Rating: 4.58 (136 votes)

Related

How to download file

Follow the link

Reason1

Open the link and go to the library.

Become a member

Reason2

Registration is required to confirm that you are a real person.

Download and enjoy

Reason3

Download the book for free and enjoy reading.